Käyttöehdot Kouluttajille

Yleistä

Näitä verkkopalveluiden Käyttöehtoja sovelletaan Qippo.fi (Solmupro Oy) (jäljempänä Palveluntarjoaja) ylläpitämään verkkopalveluun. Verkkopalvelua käyttävän sisällöntuottajan (jäljempänä Kouluttaja) on hyväksyttävä nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään Palvelua.

 

Palveluntarjoaja toimii palveluntarjoajana ainoastaan tiedon ja maksujen välittäjänä Käyttäjien ja koulutusten tarjoajien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta.

 

Palveluntarjoaja  pidättää itsellään yksipuolisen oikeuden muuttaa tätä sopimusta. Palveluntarjoaja ilmoittaa sopimuksen muutoksista Kouluttajalle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Kouluttaja hyväksyy muutokset itseään oikeudellisesti sitoviksi.

 

Mikäli Kouluttaja ei noudata tätä Sitoumusta, Palveluntarjoaja voi mitätöidä Käyttäjätilin.

 

Palveluntarjoaja  voi lopettaa Palvelun tarjoamisen (tai minkä tahansa osan siitä), joko Käyttäjälle tai Kouluttajalle, täysin Palveluntarjoajan  omaan harkintaan perustuen ilman etukäteisilmoitusta.

 

Kouluttajan tulee myös hyväksyä käyttäjän https://qippo.fi/kayttoehdot/ -käyttöehdot.

1. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen

Kouluttaja liittyy Palvelun sisällöntuottajaksi lähettämällä hakemuksen sisällöntuottajaksi siihen liittyvällä lomakkeella ja hyväksymällä siellä nämä Sisällöntuottajan Käyttöehdot itseään sitoviksi. 

 

Kouluttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää Sisällöntuottajille tarkoitettuja sivuja tai on rekisteröitynyt Palvelun sisällöntuottajaksi. Kouluttaja on rekisteröitynyt, kun Palveluntarjoaja on vahvistanut rekisteröitymisen. Väärien käyttäjätietojen antaminen tai sellaisia käyttäen rekisteröityminen on kielletty ja Kouluttaja vakuuttaa antaneensa oikeat tiedot rekisteröityessään Palveluun.

 

Kouluttajat ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta Käyttäjätilin kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta, salassapidosta ja kaikesta muusta vastaavasta. Mikäli Kouluttaja huomaa, että joku muu on käyttänyt tämän Käyttäjätiliä ilman Kouluttajan lupaa, Kouluttajan tulee ilmoittaa asiasta sähköpostiosoitteeseen info@qippo.fi

2. Kouluttajan yleiset vastuut

Kouluttaja saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Kouluttajalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää muiden Kouluttajien tai Palveluntarjoajan tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. 

 

Kouluttajan tuottamien materiaaleja koskevat oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet Kouluttajan itse tuottamaan sisältöön, ovat Kouluttajan yksinomaista omaisuutta. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Kouluttajan tuottaman aineiston kuviin ja muihin materiaaleihin Kouluttajalla tulee olla käyttöoikeus ja Kouluttaja vastaa materiaalinsa käytöstä täysin.

 

Kouluttaja sitoutuu siihen, että hän ei ryhdy mihinkään toimintaan, joka häiritsee tai muulla tavoin haittaa Palvelua tai palvelimia ja tietoverkkoja, jotka on kytketty Palveluun.

 

Kouluttajalla ei ole oikeutta mainostaa millään tapaa kolmansien osapuolten palveluita tai tuotteita ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

3. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu

Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa mistään vahingoista tai muista haitoista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Kouluttajalle tai kolmansille osapuolille.

 

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille, joista Palveluntarjoaja ei ole vastuussa.


Palvelun tarjoajalla on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti tai kokonaan pois käytöstä, mistä syystä tahansa.

 

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään Kouluttajan toiminnasta, materiaaleista, aineistosta, puheista tai muista vastaavista kanssakäymisistä Käyttäjiä kohtaan tai mahdollisista tappioista tai menetyksistä niihin liittyen. Mikäli Käyttäjien sekä Kouluttajien välillä esiintyy minkäänlaista kiistaa, on kyseisten osapuolten selvitettävä asiat keskenään.

4. Sopimuksen voimassaolo ja siirtäminen

Tämä sopimus tulee voimaan Kouluttajan hyväksyessä tämän sopimuksen.

 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kouluttaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

 

Palveluntarjoajalla on yksipuolinen oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Kouluttajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta. 

 

Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Kouluttajan Käyttäjätilin, sekä poistaa Kouluttajan mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.

5. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset.

 

Palveluntarjoajan ja Kouluttajan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa.