Käyttöehdot

Yleistä

Näitä verkkopalveluiden Käyttöehtoja sovelletaan Qippo.fi (Solmupro Oy) (jäljempänä Palveluntarjoaja) ylläpitämäänn verkkopalveluun. Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään Palvelua.

Palveluntarjoaja toimii palveluntarjoajana ainoastaan tiedon ja maksujen välittäjänä Käyttäjien ja koulutusten tarjoajien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta.

Palveluntarjoaja  pidättää itsellään yksipuolisen oikeuden muuttaa tätä sopimusta. Palveluntarjoaja ilmoittaa sopimuksen muutoksista Käyttäjille sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään oikeudellisesti sitoviksi.

Mikäli Käyttäjä ei noudata tätä Sitoumusta, Palveluntarjoaja voi mitätöidä Käyttäjätilin.

Palveluntarjoaja  voi lopettaa Palvelun tarjoamisen (tai minkä tahansa osan siitä), joko Käyttäjälle tai Koulutusten tarjoajille, täysin Palveluntarjoaja  omaan harkintaan perustuen ilman etukäteisilmoitusta.

1. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen

Palvelu on Käyttäjien käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai osa palveluista edellyttää rekisteröitymistä.

Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvällä lomakkeella ja hyväksymällä siellä nämä Palvelun Käyttöehdot itseään sitoviksi. 

Käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää Palvelun sivuja tai on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Käyttäjä on rekisteröitynyt, kun Palveluntarjoaja on vahvistanut rekisteröitymisen. Väärien käyttäjätietojen antaminen tai sellaisia käyttäen rekisteröityminen on kielletty ja Käyttäjä vakuuttaa antaneensa oikeat tiedot rekisteröityessään Palveluun.

Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta Käyttäjätilin kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta, salassapidosta ja kaikesta muusta vastaavasta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että joku muu on käyttänyt tämän Käyttäjätiliä ilman Käyttäjän lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta sähköpostiosoitteeseen info@qippo.fi

Rekisteröityessään käyttäjä hyväksyy että Palveluntarjoaja lähettää hänelle palvelun käyttään liittyviä sähköposteja. Kuten ilmoitukset käyttäjätunnuksista ja kurssien ja koulutuksien opiskeluun liittyvää informaatiota.

2. Käyttäjän yleiset vastuut

Käyttäjä saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Palvelua koskevat oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet Palvelutarjoajan itse tuottamaan sisältöön, ovat Palveluntarjoajan yksinomaista omaisuutta. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei ryhdy mihinkään toimintaan, joka häiritsee tai muulla tavoin haittaa Palvelua tai palvelimia ja tietoverkkoja, jotka on kytketty Palveluun.

3. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu

Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa mistään vahingoista tai muista haitoista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille, joista Palveluntarjoaja ei ole vastuussa.

Palvelun tarjoajalla on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti tai kokonaan pois käytöstä, mistä syystä tahansa.

 

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään yhteistyökumppaneiden toiminnasta, materiaaleista, aineistosta, puheista tai muista vastaavista kanssakäymisistä Käyttäjiä kohtaan tai mahdollisista tappioista tai menetyksistä niihin liittyen. Mikäli Käyttäjien sekä Yhteistyökumppanien välillä esiintyy minkäänlaista kiistaa, on kyseisten osapuolten selvitettävä asiat keskenään.

4. Sopimuksen voimassaolo ja siirtäminen

Tämä sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä tämän sopimuksen tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

Palveluntarjoajalla on yksipuolinen oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta. 

Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin, sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.

5. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa.