KOULUTUSJÄRJESTELMÄT SUOMESSA

Purjehduksenopettajat PORY

Purjehduksenopettajat PORY ry:n tarkoitus on purjehduksen opetuksen edistäminen. Järjestämme purjehduskouluttajakursseja ja tuotamme koulutusmateriaalia. PORY toimii  tiiviissä yhteistyössä muiden alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Tutkinnot

Tutkintojärjestelmän tarkoituksena on tarjota purjehtijoille mahdollisuus hankkia kansallisesti ja kansainvälisesti pätevä todistus purjehdusosaamisesta. Tutkinnosta tehdään merkintä Veneilijän kansainväliseen suorituskirjaan, jossa tutkinnon taso on selitetty suomen lisäksi sekä ruotsiksi että englanniksi.

Saaristo-, rannikko- tai avomeripäällikkötutkinnon suoritus osoittaa purjehdus- ja veneenkäsittelytaitosi kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa varten. Jos tutkintosi suoritettiin veneellä, jossa on sisämoottori, niin silloin tutkinto osoittaa myös moottoriveneen käsittelyyn tarvittavat taidot.

LISÄTIETOJA JA KURSSIEN KUVAUKSET:

Purjehtijakurssi

Kurssin ensisijaisena tavoitteena on johdattaa purjehduksen pariin ja antaa köliveneen miehistössä (gasti) tarvittavat teoreettiset ja käytännön tiedot ja taidot. Kurssin jälkeen on taito toimia veneessä mm. ohjaajana, purjeiden säätäjänä, navigaattorina; osallistua aktiivisesti kaikkeen siihen mitä vesillä purjehduksen aikana tapahtuu.

Saaristopäällikkökurssi

Purjehtijakurssin jälkeen on mahdollisuus jatkaa Saaristopäällikkökurssilla ja sen jälkeen Rannikkopäällikkökurssilla. Nämä kurssit ovat sopivia myös sellaisille purjehtijoille, joilla on purjehduskokemusta, mutta tavoitteena ohjatusti vahvistaa omia osaamisalueita. Näiden kurssien ensisijaisena tavoitteena on painottaa veneen päällikkyyteen matka- ja retkipurjehduksilla liittyvää osaamista.

Rannikkopäällikkökurssi

Rannikkopäällikkökurssilla tavoite on toimia veneen päällikkönä rannikon läheisyydessä sekä päivällä että yöllä. Rannikkopäällikkökurssiin sisältyy aina purjehdusta näkyvyyden ollessa rajoittunut, käytännössä tämä tarkoittaa pimeäpurjehdusta valaistuilla väylillä.

Suomen Navigoinninopettajat

Suomen Navigoinninopettajat kouluttaa uusia navigoinninopettajia sekä tuottaa opetusmateriaalia turvallisen vesilläliikkumisen tueksi. Lähtökohtana Suomen Navigoinninopettajilla on tuoda Suomeen pedagogisesti ja oppijan kannalta laadukkaasti suunnitellut oppikirjat, tutkinnot tehtäviksi silloin kun ne tutkittavalle sopivat sekä edistää laadukasta navigointiopettajien koulutusta. Navigointikursseja ja tutkintoja järjestetään ympäri Suomea.

Tutkinnot

#TrafiLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi on auditoinut Suomen Navigoinninopettajien tutkintojärjestelmän. Haettaessa esimerkiksi Kansainvälistä Huviveneen kuljettajakirjaa on Trafin vaatimuksena navigointipuolelta Suomen Navigoinninopettajien NAVIGOINTI 2 tutkinto tai NAVIGOINTI 1 tutkinto täydennettynä vuorovesitutkinnolla.

Tutkintoja järjestävät mm. Kansalais- ja työväenopistot, joilla on käytössä Suomen Navigoinninopettajien koulutusjärjestelmän mukaiset kurssit.

LISÄTIETOJA JA KURSSIEN KUVAUKSET:

Navigointi 1 (SISÄVEDET JA ITÄMERI)

Navigointi 1 on tärkein navigointikursseista. Kurssi keskittyy veneilyyn sisävesillä sekä Itämerellä. Kurssilla käydään läpi mm: * Venettä koskevia määräyksiä * Kuljettajaa koskevia määräyksiä * Turvallisuutta vesillä * Karttanavigointi: paperikartat ja elektroninen navigointi * Kompassioppi * Meriteiden sääntöjä (mm. väistämissäännöt ja alusten kulkuvalot) * Viitoitus ja muut merenkulun turvalaitteet

NAVIGOINTI 2 (VUOROVESIALUEET)

Navigointi 2 -kurssi keskittyy vuorovesinavigointiin. Käytämme kursseilla oikeita Englannin kanaalin karttoja sekä vuorovesitaulukoita. Lähtökohtana kurssiohjelman laatimisessa on ollut keskittyä oikeasti niihin asioihin, mitä vuorovesialueille lähtevä purjehtija tai moottoriveneiljä kohtaa. Yhä useampi suomalainen veneilijä suuntaa oman veneen keulan kohden Välimerta. Tästä johtuen Navigointi 2 -kurssiin sisältyy myös Välimeri -osio.

NAVIGOINTI 3 (VALTAMERET)

Navigointi 3 kurssi keskittyy avomerinavigointiin

Suomen Navigaatioliitto

Liiton tarkoituksena on edistää merenkulkuopin harrastusta ja sitä koskevien tietojen kartuttamista sekä toimia meriliikennekulttuurin kehittämiseksi merenkulun harrastajien piirissä. Käytännössä sääntöjä toteutetaan mm. julkaisemalla laadukasta oppimateriaalia (kirjoja ja harjoitusmerikarttoja) ja järjestämällä opettajakoulutusta joka tukee opettajia heidän työssään. Näin saavutetaan mahdollisimman yhdenmukaiset puitteet jäsenseurojen järjestämille navigaatiokursseille. Järjestämällä kaksi kertaa vuodessa valtakunnalliset tutkintotilaisuudet, kartoitetaan opiskelijoiden tietoja ja opetuksen tasoa. Tähän päivään mennessä on suoritettu yli 170 000 hyväksyttyä tutkintoa.

Tutkinnot

Järjestämämme kaksi kertaa vuodessa valtakunnalliset tutkintotilaisuudet, kartoitetaan opiskelijoiden tietoja ja opetuksen tasoa. Tähän päivään mennessä on suoritettu yli 170 000 hyväksyttyä tutkintoa.

LISÄTIETOJA JA KURSSIEN KUVAUKSET:

Saaristomerenkulku

Saaristomerenkulun opetus joka on koulutusportaan ensimmäinen aste, keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin. Näiden jokaisen merenkulkijan perustietojen hallitseminen tuo varmuutta pienveneilijän toimintaan vesillä.

Rannikkomerenkulku

Rannikkomerenkulun opetus täydentää aiemmin opittuja tietoja ja siihen sisältyvät mm. paikanmääritysmenetelmät, eksymä, sääoppi, vuorovesioppi ja elektroninen paikanmääritys. Hyväksytty tutkinto mahdollistaa Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan saamisen.

Tähtitieteellinen merenkulkuoppi

Tähtitieteellinen merenkulkuoppi on koulutusportaan ylin taso. Kurssi antaa valmiudet taivaankappaleiden tunnistamiseen ja paikanmääritykseen niiden perusteella. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut liiton jäsenseuran jäsen saavuttaa Avomerilaivuri arvon.

Suomen Purjehdus ja Veneily

Koulutus lisää veneilyturvallisuutta.

Suomen Purjehdus ja Veneily ja sen jäsenseurat järjestävät monipuolista koulutusta jäsenilleen.

Seurat kouluttavat jäseniään muun muassa Purjehtija- ja Veneilijäkursseilla. Kursseille otetaan usein myös seurojen ulkopuolisia veneilijöitä, ja kouluttajat voivat tarvittaessa arvioida osaamisesi tason ohjatakseen sinut sopivaan koulutukseen. Jos olet kiinnostunut kehittämään veneilyosaamistasi, tutustu lähialueesi veneseuran koulutustarjontaan. Löydä lähin seurasi täältä.

SPV vastaa muun muassa seurojen veneilykouluttajien, katsastajien, junioriohjaajien ja kilpailutoimijoiden koulutuksista. Veneilykouluttajat koulutetaan auditoidun laatujärjestelmän mukaisesti. SPV:n auktorisoimat veneilykouluttajat toimivat seurojensa kouluttajina samoin kuin katsastajat katsastajina.

LISÄTIETOJA ja KURSSIEN KUVAUKSET:

Veneilijäkurssi

Veneilijäkurssi antaa valmiudet hallittuun ja itsenäiseen harjoitteluun ja kokemuksen kartuttamiseen suojaisilla vesialueilla hyvissä olosuhteissa. Kurssi opastaa veneen käsittelyyn niin laitureissa kuin väylilläkin. Kurssilla opetetaan keskeisimmät tiedot ja taidot sekä sääntöjen että navigoinnin osalta, joita tarvitaan suojaisilla vesillä ja ulkosaaristossa liikkumiseen. Kurssilla opitaan myös veneen turvallisuuteen, säähän ja meriteiden sääntöihin liittyviä asioita. Lisäksi kurssi sisältää perusteet veneen järjestelmistä. Teoriaosuus on käytännönläheinen. Vesillä harjoittelussa korostuu maiseman ja kartan yhteensovittamisen osaaminen. Veneilijäkurssin suorittaneella on oikeus käyttää Veneilijän pätevyysviiriä.

Purjehtijakurssi

Purjehtijakurssi on veneilijäkurssin suorittaneille jatkokurssi, missä keskitytään purjehduksen perusteiden hallintaan teoriassa ja käytännössä. Kerhon kouluttajat voivat järjestää kurssin jäsenistölle sopivina jaksoina – yhtenä kokonaisuutena tai jaettuna pienempiin jaksoihin. Tutkinnon suorittanut on oikeutettu käyttämään veneilijän viiriä.

Venepäällikkökurssi

Venepäällikkökurssi on suunnattu vastaamaan vaatimuksia, joiden hallinta oikeuttaa hakemaan Kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on suoritettu veneilijäkurssi sekä vähintään kahden vuoden veneilykokemus tai muutoin hankitut vastaavat tiedot ja taidot. Päällikkökurssiin sisältyy jo vuorovesi- ja ulkomaanveneilyn kurssin osuus. Kurssi kattaa paitsi käytännön taitojen harjoittelua, myös ulkomerellä ja kansainvälisillä vesillä tarvittavan teoria- ja sääntötuntemuksen. Kurssilla korostetaan erityisesti venepäällikön vastuiden ymmärtämistä. Venepäällikkökurssin suorittaneella on oikeus käyttää siitä kertovaa pätevyysviiriä.

CEVNI-kurssin ja -tutkinnon

CEVNI-kurssin ja -tutkinnon tavoitteena on omaksua Euroopan sisävesisäännöstö, joka on edellytyksenä oikeudelle veneillä sisävesillä niissä Euroopan maissa, joiden sisävesisääntö perustuu CEVNIin. Kurssi on Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi/Merenkulku) hyväksymä. CEVNI-todistus myönnetään hyväksytysti läpäistystä kokeesta, ja se oikeuttaa sisävesipätevyyttä osoittavaan ”I” (Intèrieure) -merkintään Kansainvälisessä huviveneenkuljettajankirjassa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä turvallisuusviranomainen.

Traficomin auditoimat veneilyjärjestöt

  • Aboa Mare (Turku)
  • Maritime E.S.B.H. (Rauma)
  • Merellinen Oulu ry
  • PORY-purjehduksenopettajat
  • Suomen Navigaatioliitto ry
  • Suomen Navigoinninopettajat ry
  • Suomen Partiolaiset
  • Suomen Purjehdus ja Veneily ry
  • Suomen veneilykouluttajat – Turvallisesti vesillä ry
  • Tampereen Navigaatioseura ry

LISÄTIETOJA:

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Yli 24-metrisen huvialuksen kuljettajalla on oltava kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja. Kansainvälisellä huviveneenkuljettajankirjalla voi lisäksi osoittaa veneilyosaamisensa useissa maissa esimerkiksi venettä vuokratessa. Selvitä aina etukäteen hyvissä ajoin matkustuskohteen ja veneitä vuokraavan tahon vaatimukset.